• Dr. Kaushik Sil, Room No. 607, Park Clinic, 4 Gorky Terrace, Kolkata-700017